ҚАЗІРГІ УАҚЫТТАҒЫ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ

Жазба жазу күні: 13-04-2015 Автор(ы): Г. К. Амантаева 1, А. Б. Досымханова 1, М. Б. Бейсенгазина 2, Н. Ж. Чайжунусова 2 Семей қаласы, Мемлекеттік медицина университеті 1 «Медико-профилактикалық іс» мамандығы бойынша 2-ші жыл магистранты; 2Тағамтану және гигиеналық пәндер кафедрасы

ӘӨЖ 613.96 – 057.874   ҚАЗІРГІ УАҚЫТТАҒЫМЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚЖАҒДАЙЫ   Г. К. Амантаева 1, А. Б. Досымханова 1, М. Б. Бейсенгазина 2, Н. Ж. Чайжунусова 2   Семей қаласы, Мемлекеттік медицина университеті 1 «Медико-профилактикалық іс» мамандығы бойынша 2-ші жыл магистранты; 2Тағамтану және гигиеналық пәндер кафедрасы   Бұл мақалада оқушылардың денсаулы... Читать далее

год: 2015 выпуск №1

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖҮЙЕСIН ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ОНЫ ЖЕТIЛДIРУ ЖОЛДАРЫ ЖАҒДАЙЫНДА АЛҒАШҚЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ-САНИТАРЛЫҚ КӨМЕК МЕКЕМЕЛЕРІНДЕ АЛДЫН АЛУ ЖҰМЫСТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ: ӘДЕБИЕТТЕРДІ ШОЛУ

Жазба жазу күні: 13-04-2015 Автор(ы): И. Н. Ордабаева 1, Ф. С. Рахимжанова 2, Н. М. Рахимжанов 3 Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті, Семей қ. Қазақстан 1 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша 2-оқу жылы магистранты; 2 Қоғамдық денсаулық сақтау және информатика кафедрасының доценті, м.ғ.к. 3 Семей қ. мемлекеттік медицина университетінің Медициналық орталығы

ӘӨЖ 613.2-614.812-616-084.004.051   ДЕНСАУЛЫҚСАҚТАУЖҮЙЕСIНҚАЙТАҚҰРУЖӘНЕ ОНЫЖЕТIЛДIРУЖОЛДАРЫЖАҒДАЙЫНДА АЛҒАШҚЫМЕДИЦИНАЛЫҚ-САНИТАРЛЫҚКӨМЕКМЕКЕМЕЛЕРІНДЕАЛДЫНАЛУЖҰМЫСТАРЫНҰЙЫМДАСТЫРУ: ӘДЕБИЕТТЕРДІ ШОЛУ   И. Н. Ордабаева 1, Ф. С. Рахимжанова 2, Н. М. Рахимжанов 3   Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті, Семей қ. Қазақстан 1 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы ... Читать далее

год: 2015 выпуск №1