ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖҮЙЕСIН ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ОНЫ ЖЕТIЛДIРУ ЖОЛДАРЫ ЖАҒДАЙЫНДА АЛҒАШҚЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ-САНИТАРЛЫҚ КӨМЕК МЕКЕМЕЛЕРІНДЕ АЛДЫН АЛУ ЖҰМЫСТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ: ӘДЕБИЕТТЕРДІ ШОЛУ

Жазба жазу күні: 13-04-2015 Автор(ы): И. Н. Ордабаева 1, Ф. С. Рахимжанова 2, Н. М. Рахимжанов 3 Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті, Семей қ. Қазақстан 1 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша 2-оқу жылы магистранты; 2 Қоғамдық денсаулық сақтау және информатика кафедрасының доценті, м.ғ.к. 3 Семей қ. мемлекеттік медицина университетінің Медициналық орталығы

ӘӨЖ 613.2-614.812-616-084.004.051   ДЕНСАУЛЫҚСАҚТАУЖҮЙЕСIНҚАЙТАҚҰРУЖӘНЕ ОНЫЖЕТIЛДIРУЖОЛДАРЫЖАҒДАЙЫНДА АЛҒАШҚЫМЕДИЦИНАЛЫҚ-САНИТАРЛЫҚКӨМЕКМЕКЕМЕЛЕРІНДЕАЛДЫНАЛУЖҰМЫСТАРЫНҰЙЫМДАСТЫРУ: ӘДЕБИЕТТЕРДІ ШОЛУ   И. Н. Ордабаева 1, Ф. С. Рахимжанова 2, Н. М. Рахимжанов 3   Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті, Семей қ. Қазақстан 1 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы ... Читать далее

год: 2015 выпуск №1

ҚАЗІРГІ УАҚЫТТАҒЫ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ

Жазба жазу күні: 13-04-2015 Автор(ы): Г. К. Амантаева 1, А. Б. Досымханова 1, М. Б. Бейсенгазина 2, Н. Ж. Чайжунусова 2 Семей қаласы, Мемлекеттік медицина университеті 1 «Медико-профилактикалық іс» мамандығы бойынша 2-ші жыл магистранты; 2Тағамтану және гигиеналық пәндер кафедрасы

ӘӨЖ 613.96 – 057.874   ҚАЗІРГІ УАҚЫТТАҒЫМЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚЖАҒДАЙЫ   Г. К. Амантаева 1, А. Б. Досымханова 1, М. Б. Бейсенгазина 2, Н. Ж. Чайжунусова 2   Семей қаласы, Мемлекеттік медицина университеті 1 «Медико-профилактикалық іс» мамандығы бойынша 2-ші жыл магистранты; 2Тағамтану және гигиеналық пәндер кафедрасы   Бұл мақалада оқушылардың денсаулы... Читать далее

год: 2015 выпуск №1

УАҚЫТЫНАН ЕРТЕ ТУУДЫҢ ЖАҢА КӨЗҚАРАСТАРЫ

Жазба жазу күні: 22-06-2015 Автор(ы): К. С. Жұмақанова Қарағанды мемлекеттік медицина университеті, Қарағанды қ. Қазақстан

УАҚЫТЫНАНЕРТЕТУУДЫҢЖАҢАКӨЗҚАРАСТАРЫ   К. С. Жұмақанова   Қарағанды мемлекеттік медицина университеті, Қарағанды қ. Қазақстан   Уақытынан ерте туу қазіргі заманғы гинекология және перинатология саласының өзекті мәселелерінің бірі болып саналады. Өйткені шала туған балалар перинатальды ауру мен өлімнің 60-70% және балалар арасындағы мүгедектіктің басым бөлігін құрайды Бұл мәселе шала... Читать далее

год: 2015 выпуск №2

60Co ӘСЕРІНЕ ҰШЫРАҒАН ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАРДЫҢ ӘР ТҮРЛІ ЖАСТАҒЫ ҰРПАҒЫНЫҢ ЖІҢІШКЕ ІШЕК ЛИМФА ТҮЙІНДЕРІНДЕГІ ЭНЕРГИЯ АЛМАСУ ҮРДІСІНІҢ САЛЫСТЫРМАЛЫ СИПАТТАМАСЫ

Жазба жазу күні: 24-06-2015 Автор(ы): Д. Е. Узбеков¹, О. З. Ильдербаев², Д. М. Шабдарбаева¹, Н. Б. Саякенов¹, С. Е. Узбекова¹ ¹ Семей қаласының Мемлекеттік медицина университеті, Семей, Қазақстан ²Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті, Астана, Қазақстан

60Co ӘСЕРІНЕҰШЫРАҒАН егеуқұйрықтарДЫҢӘРТҮРЛІЖАСТАҒЫұрпағының ЖІҢІШКЕ ІШЕК ЛИМФА ТҮЙІНДЕРІНДЕГІ ЭНЕРГИЯ АЛМАСУ ҮРДІСІНІҢ САЛЫСТЫРМАЛЫ СИПАТТАМАСЫ   Д. Е. Узбеков¹, О. З. Ильдербаев², Д. М. Шабдарбаева¹, Н. Б. Саякенов¹, С. Е. Узбекова¹   ¹ Семей қаласының Мемлекеттік медицина университеті, Семей, Қазақстан ²Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық универси... Читать далее

год: 2015 выпуск №2

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ АЗАМАТТАР МЕН МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР ТАРАПЫНАН ХАЛЫҚТЫҢ ӨЗ ДЕНСАУЛЫҒЫНА ЖАУАПКЕРШІЛІК ДӘРЕЖЕСІН БАҒАЛАУ

Жазба жазу күні: 21-07-2015 Автор(ы): Ж. А. Даулеткалиева1, Д. Б. Кулов1, Минг Юнг Хо 2 1 Қарағанды мемлекеттік медицина университеті, ҮКДФ гигиена, эпидемиология және қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасы. Қарағанды, Қазақстан; 2Тайван ұлттық университеті, Медциналық білім және биоэтика департаменті. Тайван

ЕҢБЕККЕҚАБІЛЕТТІАЗАМАТТАРМЕНМЕДИЦИНАЛЫҚҚЫЗМЕТКЕРЛЕРТАРАПЫНАНХАЛЫҚТЫҢ ӨЗДЕНСАУЛЫҒЫНАЖАУАПКЕРШІЛІКДӘРЕЖЕСІНБАҒАЛАУ   Ж. А. Даулеткалиева1, Д. Б. Кулов1, Минг Юнг Хо 2   1 Қарағанды мемлекеттік медицина университеті, ҮКДФ гигиена, эпидемиология және қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасы. Қарағанды, Қазақстан; 2Тайван ұлттық университеті, Медциналық білім және биоэтика департаменті. Тайван &n... Читать далее

год: 2015 выпуск №3